خدمات

تکنیک آرام بخش

تکنیک آرام بخش

تکنیک آرام بخش

قبل از هر دو مرحله استخراج گرافت ها (فولیکول ها) و باز شدن کانال ، بیمار را با تزریق داروهای آرام بخش سبک 3 تا 5 دقیقه خواب کنترل می کنیم.

در طی این مدت ، ما بیهوشی موضعی را بدون اجازه دادن به هرگونه احساس منفی مانند درد ، درد ، اضطراب ، نگرانی ، عصبی یا ترس کامل انجام می دهیم.

هنگامی که مناطق بی حس می شوند ، بیمار با پادزهر آرامبخش بیدار می شود و بقیه عملیات پیشرفت می کند در حالی که بیمار در یک احساس شادی ، راحتی و خوشحالی قرار دارد ، در کل 6-8 ساعت طول می کشد.


آرام بخش در بیمارستان های کامل تحت نظارت پزشکان و متخصص بیهوشی ما با استفاده از دستگاه های نظارت بیمار انجام می شود.


آرمان ما با استفاده از جدیدترین فناوری ها ، ایجاد خاطرات بهتر و راحت تری برای شماست.


whatsup instagram facebook youtube linkedin pinterest twitter