خدمات

پرانتز دندانپزشکی

پرانتز دندانپزشکی

کاشت دندان یک روش درمانی است که در مورد بی نظمی دندانهای دیده شده در کودکان و اختلالات موقعیت مربوط به فک اعمال می شود. این سیم ها قدمت یک ، یک و نیم ساله دارند.


هیچ آسیبی به بهداشت اج دندان نمی رسد. دلبستگی دندان اغلب با دلیل تحریف دندان ها انجام می شود. اگر این دندانها بعد از برداشتن دندانهای شیری ، دندانهای جدیدی ایجاد کنند ، اگر این دندانها نامنظم شوند و ناهنجاری ها اتفاق بیفتد ، روی این کودکان دندانپزشکی اعمال می شود.

whatsup instagram facebook youtube linkedin pinterest twitter