خدمات

پیوند ریش

پیوند ریش

پیوند ریش

بسیاری از آقایان میل به رشد ریش ضخیم و کامل دارند. با این وجود همه افراد نمی توانند این امر را انجام دهند و به همین دلیل رویه هایی مانند پیوند ریش محبوبیت زیادی پیدا کرده است.


پیوند ریش همان چیزی را انجام می دهد که ژنتیک و سایر عوامل به شما اجازه نمی دهند. مو از قسمت دیگری از بدن شما (معمولاً پوست سر) گرفته شده و به صورت شما پیوند داده می شود ، یا هر کجا ممکن است ریش یا سبیل رشد کند.


پیوند ریش بسیار طولانی است. امکانات کاشت ریش و موی حرفه ای بسیار زیاد است و فناوری پیشرفت می کند. حتی بهتر ، شما دقیقاً نوع ریش مورد نظر خود را انتخاب می کنید.


whatsup instagram facebook youtube linkedin pinterest twitter