خدمات

کوجك كرىن سينه مرد

کوجك كرىن سينه مرد
ژنیکوماستی چیست؟
  بزرگ شدن بافت غده سینه نر است. در دوران نوزادی ، بلوغ و در میانسالان تا مردان مسن ، ژنیکوماستی ممکن است شایع باشد. ژنیکوماستی باید از pseudogynecomastia یا لیپوماستیا متمایز شود ، که این امر به وجود ذخایر چربی در ناحیه پستان مردان چاق اشاره دارد. ژنیکوماستی واقعی ناشی از رشد غده یا بافت پستان است که در مردان بسیار کم است. این بیماری شایعترین دلیل برای ارزیابی پزشکی پستان مردان است.

whatsup instagram facebook youtube linkedin pinterest twitter